Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 683/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Brzegu z 2014-03-05

Sygn. akt II K 683/13

UZASADNIENIE

M. K. został oskarżony o to, że w okresie od 01 kwietnia 2012r. do 30 czerwca 2012r. i w okresie od 01 sierpnia 2012r. do 28 lutego 2013r. oraz w miesiącu kwietniu 2013r. w miejscowości S. ul. (...), pow. B., woj. (...), będąc zobowiązany na mocy ustawy i wyroku Sądu (...)sygn. akt (...)z dnia 25 marca 2003r. do obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci A. i P. K. uporczywie uchylał się od tego obowiązku przez co naraził je na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i zmusił wierzycielkę do korzystania z pomocy instytucji państwowych i osób trzecich

tj. o czyn z art. 209 § 1 k.k.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. K. pozostawał w związku małżeńskim z A. K. do 2003 roku, małżeństwo to zostało rozwiązane przez rozwód, ze związku tego urodziło się dwoje dzieci. Wyrokiem Sądu(...)z dnia 25 marca 2003r sygn. akt. (...) oskarżony został zobowiązany do płacenia alimentów w łącznej kwocie 550 złotych miesięcznie. Alimenty za okres od 1.10.2008 roku do 16.04.2013 oskarżony płacił w niepełnej wysokości – w ramach egzekucji komorniczej – na poczet alimentów dokonał wpłat w miesiącach: luty (50 złotych), marzec(50 złotych), lipiec 2012 (210,36 złotych) roku, marzec (155,07 złotych), czerwiec ( 33,68zł), lipiec (35,70zł), sierpień(35,63zł), wrzesień (35,57zl), października (35,52zł) i listopad (35,49zł) 2013 roku. Dodatkowo w grudniu 2012 roku i 2013 roku oskarżony zabrał dzieci na zakupy robiąc im prezenty w kwocie po 200 złotych. Nadto na urodziny córki w sierpniu 2012 i 2013 roku przekazał kwotę 100 złotych, a w marcu 2012 i 2013 roku 100 złotych na urodziny syna. nadto w maju 2012 roku wpłacił kwotę 38,50 złotych i w lipcu 113,57 złotych w 2012 roku oraz w marcu 2013 roku kwotę 80,58 złotych. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , nadto w sierpniu 2012 i 2013 roku kupił oskarżony dzieciom przybory szkolne, a w czerwcu 2013 roku przekazał im 100 złotych na wycieczkę szkolną.

Dowód: odpis wyroku Sądu(...), k. 53

Pismo komornika przy sadzie Rejonowym w (...), k. 127

Pismo Miejsko-Gminnego osrodka Pomocy Społecznej w L.

wyjaśnienia oskarżonego, k. 120

W lutym 2012 roku oskarżony opuścił zakład karny, korzystając z warunkowego przedterminowego zwolnienia. Po wyjściu z Zakładu Karnego zamieszkał u swojej konkubiny, gdzie w zamian za mieszkanie pomagał jej w prowadzeniu kwiaciarni. W okresie od 1.04.20132 roku do 29.09.2012 roku pracował na podstawie umowy zlecenia w fabryce (...) SA , gdzie zarobił średnio miesięcznie 338,33 złotych. 25.06.2012 roku podjął zatrudnienie w T. w K.. Oskarżony nie figurował w ewidencji osób zarejestrowanych w urzędzie pracy w O.. Oskarżony posiada jeszcze jedno dziecko , na które ma również zasądzone alimenty.

Dowód: pismo PUP z 10.04.2013r.,k 48

Zaświadczenie (...)o dokonanych wpłatach, k. 50

Pismo ZUS O., k. 59

Pismo T. K., k .65

Pismo z fabryki (...) SA, k. 67, 70

Karta karna, k. 81, 125

Wyjaśnienia oskarżonego, k. 120

Dane osobopoznawcze, k. 92

B. K. (1) obecnie zamieszkuje wraz z konkubentem i trójgiem dzieci. Pracuje zawodowo. W okresie zarzucanego czynu pobierała świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 550 złotych miesięcznie, korzystała też zasiłku rodzinnego.

Dowód; zeznania świadka B. K. (2), k. 133

Decyzja MOPS w K., k. 2,

Decyzja (...) w L., k.27-31,

Zawiadomienie MOPS w K., k. 4,5,

Zaświadczenie MOPS w K., k.26

Oskarżony nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i wyjaśnił, iż alimenty płacił w miarę możliwości finansowych, starał się to czynić w miarę systematycznie, ale znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, pozostawał na utrzymaniu konkubiny .

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego k.120 .

Sąd zważył co następuje:

Wina i sprawstwo oskarżonego w zakresie zarzucanego czynu w zakresie zebranego materiału dowodowego nie zostało udowodnione.

Sąd ustalając powyższy stan faktyczny oparł się w całości na wyjaśnieniach oskarżonego i na zeznaniach B. K. (2), a także na wskazanych dowodach z dokumentów. Sąd nie znalazł podstaw, aby kwestionować prawdziwość wyjaśnień oskarżonego, brak było bowiem jakichkolwiek dowodów przeciwnych, w szczególności zaś w zestawieniu z informacjami wynikającymi z pism komornika, ośrodka pomocy społecznej jak i pracodawców, gdzie oskarżony wykonywał pracę jak i zeznań B. K. (2), która w swoich zeznaniach nie zaprzeczyła wyjaśnieniom oskarżonego.

Przede wszystkim zauważyć należy, iż nie budzi wątpliwości, iż podstawowe potrzeby małoletnich P. i A. K., gdyby nie pomoc rodziny i instytucji państwowych nie byłyby w całości zaspokojone . Nie budzi również wątpliwości , iż na oskarżonym M. K. ciążył wynikający nie tylko z orzeczeń sądu ale i z mocy ustawy obowiązek alimentacyjny wobec dzieci. Dalej , jak wynika nie tylko z wyjaśnień samego oskarżonego ale i zeznań B. K. (2) oskarżony pewne kwoty przekazywał dzieciom na urodziny, kupował prezenty na święta Bożego Narodzenia , dawał na wycieczkę, kupował przybory szkolne. Nadto dobrowolnie dokonał wpłat kwot pieniężnych na rzecz Miesko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L.. Nadto zauważyć należy iż oskarżony w lutym 2012 roku opuścił zakład karny , w miesiącach luty (50 złotych), marzec(50 złotych), lipiec 2012 (210,36 złotych) roku oraz w marcu (155,07 złotych), czerwcu ( 33,68zł), lipcu (35,70zł), sierpniu (35,63zł), wrześniu (35,57zl), październiku (35,52zł) i listopadzie (35,49zł) 2013 roku dokonał wpłat z tytułu zasądzonych alimentów.

Przechodząc natomiast do konkretnych okresów wskazanych w zarzutach sąd podnosi , iż w okresie 1.04.2012 do 30.06.2012 oskarżony w maju 2012 roku przekazał kwotę 38,50 złotych na rzecz MOPS. Natomiast odnosząc się do drugiego z okresów tj. od 1 sierpnia 2012 roku do 28 lutego 2012 roku w miesiącu sierpniu oskarżony przekazał jednemu z dzieci kwotę 100 złotych na urodziny, dodatkowo na święta w grudniu 2012 roku kupił im prezenty za kwotę 200 złotych. Nadto we wrześniu kupił dzieciom przybory szkolne zarówno w 2012 jak i w 2013 roku.

Do wyczerpania znamion przestępstwa niealimentacji koniecznym staje się wykazanie, iż zobowiązany do alimentacji uchylał się uporczywie od wykonywania ciążącego obowiązku opieki nad małoletnimi przez niełożenie na ich utrzymanie. A zatem czynu określonego w tym przepisie dopuszcza się ten tylko, kto mógłby wykonać ciążący na nim obowiązek , ale nie czyni tego mimo realnych możliwości, nie dopełnia go ze złej woli. W pojęciu uchylania się zawarty jest negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego na nią obowiązku, musi dochodzić przy tym do wielokrotnych takich zachowań. Zważyć należy, iż oskarżony w okresie objętym aktem oskarżenia – w miarę możliwości i podejmowanego zatrudnienia – wpłacał różne wysokości kwoty na poczet alimentów, jak i bezpośrednio na rzecz dzieci. I czynił to również w miesiącach wskazanych przez oskarżyciela w zarzucie. Zdaniem Sądu zachowania oskarżonego nie cechowała uporczywość, a wpłacane kwoty nie stanowiły jedynie markowania wykonywania obowiązku alimentacyjnego, oskarżony w miarę możliwości finansowych go realizował. Nie można wiec przyjąć, iż oskarżony uporczywie uchylał się od realizacji tego obowiązku alimentacyjnego. Uporczywość przy tym cechować musi nie tylko rozciągniecie w czasie, ale też zła wola, a nawet złośliwość po stronie zobowiązanego do alimentacji. Brak jest przy tym dowodów na to, że oskarżony posiadał w okresie objętym aktem oskarżenia dostateczne środki lub możliwości zarobkowe, pozwalające mu na realizacje obowiązku alimentacyjnego w pełnej wysokości. Analizując z jednej strony osobę sprawcy, jego sposób postępowania oraz pozostały materiał dowodowy zważyć należy, iż w okresach wskazanych w zarzutach w miesiącu maju 2012 roku, sierpniu, wrześniu 2012 roku, grudniu 2012 roku oskarżony dokonywał dobrowolnych wpłat na rzecz (...) lub te przekazywał pieniądze bezpośrednio dzieciom. Niezależnie już od okresów wskazanych w akcie oskarżenia z analizy materiału dowodowego jednoznacznie wynika, iż M. K. podejmował wielokrotnie próby podjęcia pracy, nie uchylał się od pracy, która dawała mu jakiś dochód . Dodatkowo zauważyć należy, iż oskarżony w lutym 2012 roku opuścił zakład karny niewątpliwie jest to okoliczność która utrudniała mu znalezienia pracy. Nadto nie może w ocenie sądu wpływać na negatywną ocenę oskarżonego oraz jego postępowania okoliczność, iż nie zarejestrował się w Urzędzie Pracy ze złą wolą , chęcią niewypełnienia obowiązku alimentacyjnego. Tym samym biorąc jego postawę oraz sumę wszystkich wpłat i przekazywanych dzieciom pieniędzy brak dowodu na to, iż towarzyszył mu zamiar bezpośredni, zła wola o której mowa była wcześniej , tym bardziej iż okresy wskazane przez oskarżyciela przerywa dokonanie dobrowolnych przez niego wpłat.

Nadto zauważyć należy, iż jak wskazuje zebrany materiał dowodowy oskarżyciel dokonując opisu czynu wyłączył z czasokresu te miesiące w których oskarżony dokonywał jakiejkolwiek wpłaty na poczet zaległości alimentacyjnych. W konsekwencji wskazał trzy okresy tj. 3 miesięcy, 7 miesięcy i 1 miesiąca, kiedy oskarżony nie dokonał wpłat. Jednakże trudno zgodzić się z oskarżycielem, że znamię czynu zabronionego z art. 209§1kk wypełnia okres 1 miesiąca tj. kwiecień 2012 roku, który wskazał. Dodatkowo okres 3 miesięcy tj. od kwietnia 2012 roku do czerwca 2012 roku również nie może się ostać zwłaszcza, że w miesiącu maju 2012 oskarżony doskonal wpłaty 38,50 złotych na rzecz MGOPS, czego oskarżyciel nie zweryfikował mimo, że oskarżony w swoich wyjaśnieniach podawał, że dokonywał takiej wpłaty co świadczy o braku konsekwentności oskarżyciela z przyczyn wskazanych powyżej. Nadto odnosząc się do czasokresu tj. od sierpnia 2012 roku do lutego 2013 roku oskarżyciel pomija całkowicie okoliczności wskazywane podczas oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym co potwierdziła B. K. (2), że w miesiącu sierpniu 2012 roku dał dziecku 100 złotych na urodziny, we wrześniu 2012 kupił przybory szkolne, na święta w grudnia 2012 roku sprawił im prezenty za 200 złotych.

Z tych też względów nie sposób przypisać oskarżonemu sprawstwa w zakresie zarzucanego mu czynu a co za tym idzie należało go uniewinnić od stawianych zarzutów .

z/

odnotować uzasadnienie

odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć Prok. Rej. w/m

kal. 14 dni

Brzeg dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wojtyła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzegu
Data wytworzenia informacji: